جت هیتر روشن می شود بعد از چند ثانیه خاموش میشود ،
بایستی سیم یون ، و الکترود یون بررسی شود و مطمئن شویم شعله مستقیم به یون میخوره و سیم یون سالم و سرسیم یون فاقد زنگ زدگی باشد